earticle

논문검색

검색결과

검색조건

검색결과 : 112

4,000원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

6,000원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

Wang, Wei Tian

[Kisti 연계] 한국재료학회 한국재료학회지 Vol.30 No.7 2020 pp.333-337

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Wang, Wei Tian

[Kisti 연계] 한국재료학회 한국재료학회지 Vol.29 No.12 2019 pp.753-756

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Xu, Jing, Liu, Hairong, Su, Guangyue, Ding, Meng, Wang, Wei, Lu, Jincai, Bi, Xiuli, Zhao, Yuqing

[Kisti 연계] 고려인삼학회 Journal of ginseng research Vol.45 No.1 2021 pp.86-97

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Zhou, Ri-Gui, Wang, Wei

[Kisti 연계] 한국전자통신연구원 ETRI journal Vol.43 No.1 2021 pp.74-81

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Zhang, Yan, Wang, Jingjing, Yajun, Chen, Zhou, Minghui, Wang, Wei, Geng, Ming, Xu, Decong, Xu, Zhongdong

[Kisti 연계] 한국균학회 Mycobiology Vol.48 No.2 2020 pp.104-114

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Wang, Hui, Wang, Jin, Yang, Dan-dan, Liu, Zong-li, Zeng, Yong-qing, Chen, Wei

[Kisti 연계] 아세아태평양축산학회 Asian-Australasian journal of animal sciences Vol.33 No.3 2020 pp.390-397

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Wang, Chenchong, Shen, Chunguang, Huo, Xiaojie, Zhang, Chi, Xu, Wei

[Kisti 연계] 한국원자력학회 Nuclear Engineering and Technology Vol.52 No.5 2020 pp.1008-1012

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Research advances in reproduction for dairy goats

Luo, Jun, Wang, Wei, Sun, Shuang

[Kisti 연계] 아세아태평양축산학회 Asian-Australasian journal of animal sciences Vol.32 No.8 2019 pp.1284-1295

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.

구매 불가 논문
  1 2 3

  결과 좁히기

  결과 내 검색

  발행연도

  -

  학문분야

  자료유형

  간행물