earticle

논문검색

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO PHIÊN DỊCH VIÊN Y TẾ HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC

원문정보

STUDY OF TRAINING SITUATION OF KOREAN-VIETNAMESE MEDICAL INTERPRETERS IN KOREA

Lưu Thị Sinh

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

The purpose of this study is to survey the training situation of Korean- Vietnamese medical interpreters in Korea. The study has provided specific statistics on Vietnamese people's use of Korean medical services in recent years. Thereby, readers can imagine the reality and future of this service field and can also recognize the necessity of training Korean-Vietnamese interpreters for the medical industry. The study of the research article focused on generalizing the course formation process and analyzing and evaluating the course design and teaching content. In particular, the research has focused on factors that directly affect the quality of training, such as learning materials (textbooks, dictionaries, written, audio, and image reference materials), teaching staff, time and place of study, foreign language proficiency of students, etc. Finally, the study offers some recommendations to improve the training quality of the course and improve interpretation skills for students, contributing to increasing exchanges in the field of health and medicine and promoting increasingly diverse relationships between the two countries, Korea and Vietnam.

기타언어

Mục đích của bài nghiên cứu này là nhằm khảo sát tình hình đào tạo phiên dịch viên Y tế Hàn-Việt tại Hàn Quốc. Bài nghiên cứu đã đưa ra tài liệu thống kê cụ thể về số người Việt Nam sử dụng dịch vụ y tế tại Hàn Quốc trong những năm gần đây. Qua đó, độc giả có thể hình dung ra thực tế, tương lai của lĩnh vực dịch vụ này và cũng có thể nhận thấy sự cần thiết của việc đào tạo phiên dịch viên Hàn-Việt cho ngành Y tế. Phần trọng tâm của bài nghiên cứu đã hướng vào việc khái quát hoá quá trình hình thành khoá đào tạo và phân tích, đánh giá về thiết kế môn học. Đặc biệt, bài nghiên cứu đã tập trung vào các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo như: tài liệu học tập (giáo trình, từ điển, tài liệu tham khảo bằng văn bản, âm thanh, hình ảnh), đội ngũ giảng viên, thời gian và địa điểm học, trình độ sử dụng ngoại ngữ của học viên, v.v.. Cuối cùng, bài nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị để có thể cải thiện chất lượng của khoá đào tạo và nâng cao kĩ năng phiên dịch cho các học viên, góp phần tăng cường giao lưu trong lĩnh vực y tế và thúc đẩy mối quan hệ ngày càng đa dạng giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.

목차

[Tóm tắt]
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦANGƯỜI VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
III. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO PHIÊN DỊCH VIÊN Y TẾ HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[Abstract]

저자정보

 • Lưu Thị Sinh Luu Thi Sinh. PGS, Trường Đại học Chungwoon, Hàn Quốc.

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 6,300원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.