earticle

논문검색

Phân tích yếu tố lịch sử trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc thời Park Jung Hee và hàm ý cho Việt Nam

원문정보

Exploring historical factors in Korean popular culture in Park Hung Hee period and the implications for Vietnam

La Duy Tân, Phùng Thị Thanh Xuân

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Today, when assessing the success of Korean populace culture worldwide, very few would expect that the forerunner of the appealing entertainment industry was once restricted for the protection of political stability. The policy of banning popular music was influenced by the policy of suppressing Korean culture during the Japanese colonial period. In Park Jung-hee period, prohibited songs to their negative effects were called keumjikok which consequently limited the singer's artistic activities. This paper is written to study mainly on the process of forming and implementing the policy related to keumjikok. Thereby, the authors attempted to historically present the societal and political features of Korea during President Park Jung-hee period. Also, this paper is extended to discuss some implications related to the current management policy of popular culture in Vietnam.

기타언어

Ngày nay, trước thành công của văn hoá đại chúng Hàn Quốc trên phạm vi thế giới, ít ai tin được tiền thân của nền giải trí đang lôi cuốn giới trẻ thế giới từng một thời bị cấm đoán để bảo vệ sự ổn định chính trị của thể chế. Chính sách cấm đoán âm nhạc đại chúng chịu ảnh hưởng từ chính sách đàn áp văn hoá Hàn Quốc thời Nhật trị cùng nhiều yếu tố nội tại và ngoại lai khác. Thời Tổng thống Park, ca khúc bị cấm đoán do ảnh hưởng tiêu cực của nó được gọi là Keumjigok kéo theo hoạt động nghệ thuật của ca sĩ bị hạn chế. Bài tham luận này tập trung phân tích các yếu tố lịch sử chính trị và bối cảnh xã hội dưới thời Tổng thống Park Jung-hee ảnh hưởng đến văn hoá đại chúng, đồng thời phân tích hiện tượng Keumjigok để làm sáng tỏ thêm lý luận về văn hoá đại chúng Hàn Quốc trong thời kì này. Bên cạnh đó, bài viết còn nêu lên những nội hàm là bài học về quản lý văn hoá đại chúng dành cho Việt Nam.

목차

[Tóm tắt]
I. Dẫn luận
II. Tình hình chính trị Hàn Quốc dưới chế độ Park Jung-hee
III. Văn hoá đại chúng thời hậu chiến và phản ứng của chính quyền Park Jung-hee qua hiện tượng Keumjigok
IV. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[Abstract]

저자정보

 • La Duy Tân La Duy Tan. Tác giả thứ nhất, TS. Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam.
 • Phùng Thị Thanh Xuân Phung Thi Thanh Xuan. Tác giả thứ hai, TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 5,400원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.