earticle

논문검색

SUY NGẪM VỀ HAN LƯU VÀ VIỆT LƯU QUA BA THẬP KỶ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – HÀN

초록

기타언어

Tham luận này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Hallyu (làn sóng Hàn quốc) trên bình diện quốc tế và ở Việt Nam. Trong chừng mực nhất định, tham luận cũng sẽ đề cập đến một hiện tượng tạm thời gọi là Việt lưu đặt trong mối quan hệ Việt - Hàn như một đối sánh cần thiết để qua đó suy nghĩ về những điểm thiết yếu về văn hóa trong việc đẩy mạnh mối quan hệ của hai nước trong bối cảnh đương đại.

목차

Tóm tắt:
I. Hallyu trong sự vận động của văn hóa thế giới
II. Hallyu ở Việt Nam
III. Và Việt lưu, nếu có thể nói thế
IV. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

저자정보

 • Nguyễn Phượng Nguyen Phuong. Đại học Ngoại ngữ Busan

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 4,000원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.