earticle

논문검색

ĐÀO UYÊN MINH Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẦU

원문정보

Tao Yuanming in the early days of Vietnam

Lưu Hồng Sơn

한국베트남학회 베트남연구 제16호 2018.12 pp.177-207
피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Tao Yuanming (陶渊明) made a remarkable influence on East-Asian classic poetry. He started the poetic trend of fields and gardens (田園詩) in China and was received in Vietnam very soon after, providing a strong boost to the formation of Vietnamese poetic trend of fields and gardens. Based on the core notions of the Konstanz (German) theory of reception, we study the time and the way in which Tao Yuanming was received in Vietnam by examining ancient books about Vietnamese medieval schooling and the importation of Buddhist books from China to Vietnam. Historical data about Vietnamese ancient schooling prove that Tao Yuanming was known of in Vietnam from the 8th century through the book文選, which was usually used as a textbook for medieval students. His readers back then were mostly contestants in royal exams, who viewed his poems as models to be learned by heart and imitated in their writing test. Historical data about the importation of Buddhist books into Vietnam show that Tao Yuanming was known of in Vietnam from the 13th century at the latest, because he was mentioned in book 大藏經, brought from China by a Vietnamese ambassador under the order of Emperor Tran Nhan Tong. The book 禪苑集英 by Vietnam Zen masters from the 11th century also mentioned Tao Yuanming. Readers of Tao Yuanming in Vietnam from the Ly Dynasty to the early Tran Dynasty (from the 10th to the 14th century) were mostly Zen masters, who regarded him as a philosopher and usually quoted him to express their liberal thinking or to preach about Buddhism.

기타언어

Đào Uyên Minh là tác giả văn học có tầm lan tỏa sâu rộng đến thơ ca cổ điển khu vực Đông Á. Ở Trung Quốc, ông là người mở đầu dòng thơ điền viên; ở Việt Nam, ông được đón nhận sớm và góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự hình thành, phát triển của dòng thơ điền viên. Từ một số gợi ý của lý thuyết tiếp nhận trường phái Konstanz (Đức) về “lựa chọn”, “tri thức ban đầu”, “kinh nghiệm thẩm mỹ”, “giao lưu”, “xử lý văn bản” và một số gợi ý từ văn bản học về “biên soạn”, “in ấn”, “phổ biến”, chúng tôi khảo sát vấn đề thời điểm và con đường Đào Uyên Minh du nhập Việt Nam thông qua nghiên cứu những bộ sách sử cổ xưa về khoa cử ở Việt Nam và về việc truyền nhập kinh Phật từ Trung Quốc sang Việt Nam. Kết quả nghiên cứu từ sử liệu khoa cử cho thấy Đào Uyên Minh đã vào Việt Nam từ thế kỷ VIII thông qua sách Văn tuyển với tư cách là một loại “sách giáo khoa” dành cho những người đi thi, độc giả của Đào Uyên Minh lúc này chủ yếu là các “thí sinh” và Đào Uyên Minh được các thí sinh xem như một nhà thơ kiểu mẫu có tác phẩm được in trong “cẩm nang luyện thi” mà họ phải học thuộc và mô phỏng. Kết quả nghiên cứu từ sử liệu về việc truyền nhập kinh Phật vào Việt Nam cho thấy, muộn nhất là vào thế kỷ XIII, Đào Uyên Minh đã vào Việt Nam theo câu chuyện viết về ông được ghi chép trong sách Đại Tạng kinh mà vua Trần Nhân Tông sai sứ sang nhà Nguyên xin về được. Còn nếu căn cứ vào sách Thiền uyển tập anh, thì Đào Uyên Minh thực sự đã biết đến ở Việt Nam từ thế kỷ XI. Độc giả của Đào Uyên Minh ở Việt Nam từ thời Lý đến đầu thời Trần (thế kỷ X – XIV) chủ yếu là các thiền sư và Đào Uyên Minh lúc này được xem là một “nhà hiền triết” được các tăng nhân nhắc đến hoặc dẫn ra chủ yếu để phục vụ cho mục đích thể hiện tư tưởng giải thoát của mình hoặc truyền bá tư tưởng đạo Phật.

목차

[Tóm tắt]
Ⅰ. MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu khái quát về Đào Uyên Minh
2. Sơ lược về tình hình nghiên cứu Đào Uyên Minh ở Việt Nam
Ⅱ. PHƯƠNG PHÁP
Ⅲ. NHỮNG ĐỘC GIẢ ĐẦU TIÊN CỦA ĐÀOUYÊN MINH Ở VIỆT NAM
1. Khảo sát qua sử liệu về khoa cử
2. Khảo sát qua sử liệu về việc truyền nhập kinh Phật
Ⅳ. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[Abstract]

저자정보

  • Lưu Hồng Sơn Luu Hong Son. TS. Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

    • 7,200원

    0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.