earticle

논문검색

제 1세션

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA THƠ VÀ DIỆN MẠO THƠ VIỆT NAM TỪ SAU 1975 ĐẾN NAY.

목차

I. Xã hội Việt Nam và thơ
 II. Các chặng đường hiện đại hoá Thơ ở Việt Nam trước 1975
  II.1. Phong trào “Thơ Mới” 1932-1945
  II.2. Những nỗ lực hiện đại hoá Thơ ở miền Bắc trong kháng chiến và sau năm 1954
  II.3. Đổi mới Thơ ca ở Sài Gòn những năm 1960
 III. Các xu hướng vận động và diện mạo thơ Việt sau 1975
  III.1. Dòng nội sinh sau Thơ Mới, Nhân Văn, Sáng Tạo:
  III.2 Các dòng mới chịu ảnh hưởng thơ thế giới đương đại
 IV. Kết luận
 TÀI LIỆU THAM KHẢO

저자정보

 • Nguyễn Phượng 부산외대

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 4,300원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.