earticle

논문검색

MÔ HÌNH TRI NHẬN VÀ SỰ TƯƠNG TÁC VĂN HOÁ

원문정보

COGNITIVE MODELS AND CULTURE INTERACTION

Trịnh Sâm

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Examining cognitive models in cultural interaction is on the base of priority Scale in Vietnames, the paper investigates the following issues: (i) The conceptualization of being NGON / DO (originated from food) (ii) The conceptualization of horizontal axis and some oppositions: Brightness/ darkness; heaviness/ lightness (iii) The conceptualization of 4 directions: East- West - South- North And opposition: left/ right; left bank / right bank (iv) The conceptualization of the parts of the human body according to monism and dualism (v) The conceptualization in the relation of subculture and mainstream culture

기타언어

Xem xét mô hình tri nhận trong tương tác văn hoá, dựa vào cơ sở thang độ ưu tiên trong tiếng Việt, bài viết này khảo sát các vấn đề sau: Cách ý niệm hoá ngon /dở (có nguồn gốc từ thực phẩm) Cách ý niệm hoá theo trục nằm ngang và một số đối lập: sáng/tối, nặng/nhẹ Cách ý niệm hoá bốn phương: Đông – Tây – Nam – Bắc và sự đối lập tả / hữu, tả ngạn / hữu ngạn. Cách ý niệm hoá một số bộ phận cơ thể theo hướng nhất nguyên/ nhị nguyên Cách ý niệm hoá trong mối quan hệ giữa văn hoá nhóm và văn hoá chủ đạo.

목차

[Tóm tắt]
 I. MỞ ĐẦU
 II. THANG ĐỘ ƯU TIÊN
 III. KHẢO SÁT CỤ THỂ
  1. Ý NIỆM NGON/DỞ
  2. ĐỊNH VỊ THEO PHƯƠNG NẰM NGANG VÀ MỘT SÔ BIỂU HIỆN KHÁC
  3. ĐỊNH VỊ PHƯƠNG HƯỚNG
  4. XU HƯỚNG NHẤT NGUYÊN ĐA VỊ
  5. GIÁ TRỊ CỦA VĂN HOÁ CHỦ ĐẠO VÀ VĂN HOÁ NHÓM
 IV. KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [Abstract]

저자정보

 • Trịnh Sâm Trinh Sam. PGS.TS. Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 6,100원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.