earticle

논문검색

KHẢO SÁT VỐN TỪ VỰNG TRONG GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT TRUNG CẤP

원문정보

Examining the Expressions in Intermediate Vietnamese Textbooks for Foreigners

Đào Mục Đích, Yangsoo Bae

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

This paper examines the intermediate Vietnamese textbooks for foreigners in terms of expressions and topics. Based on the collections of the expressions in 10 intermediate Vietnamese textbooks for foreigners, we classified and statistically analysed the basic Vietnamese expressions and topics supplied in these textbooks. The result showed that the expressions and topics supplied in these textbooks are random and repeated from one textbook to another. Based on the result of the statistical anlyses, we will make a intermediate common Vietnamese vocabulary list. By doing this, we suggest the application of the results of this study to writting intermediate Vietnamese textbooks and test questions for intermediate Vietnamse language proficiency test in terms of expression. We also provide an appendix that introduces the list of 651 intermediate Vietnamese expressions so that teachers and learners can use in their teaching and learning of the language.

기타언어

Để góp phần vào việc biên soạn giáo trình tiếng Việt và đề thi kiểm tra năng lực tiếng Việt ở ba cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (KNLTV) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát, thu thập, thống kê vốn từ vựng và các chủ đề, chủ điểm trong giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở trình độ trung cấp hay trình độ B (trong bài báo này, chúng tôi tạm gọi chung là giáo trình tiếng Việt trung cấp)1. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn từ ngữ và chủ đề, chủ điểm được cung cấp trong các giáo trình này không đồng đều, nặng về ngẫu nhiên, và bị trùng lặp giữa các bậc và các cấp theo KNLTV. Chúng tôi cũng tiến hành thống kê tần suất từ ngữ, chủ đề, chủ điểm mà chúng tôi thu thập được để xây dựng và giới thiệu một bảng từ ngữ tiếng Việt thông dụng và những chủ đề, chủ điểm nên cung cấp ở các giáo trình tiếng Việt trung cấp. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp hiểu rõ hơn về vốn từ vựng, chủ đề, chủ điểm đang được giảng dạy trong các giáo trình tiếng Việt trung cấp mà còn góp phần vào việc xác định và xây dựng một bảng từ ngữ, các chủ đề, chủ điểm nên được giảng dạy thống nhất trong các giáo trình tiếng Việt trung cấp. Kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế nội dung giáo trình và kiểm tra năng lực tiếng Việt.

목차

[Tóm tắt]
 I. MỞ ĐẦU
  1. Sơ lược về khung chuẩn từ ngữ theo quy định của KNLTV(cấp độ Trung cấp)
  2. Sơ lược về việc khảo sát vốn từ vựng và chủ đề trong giáo trình tiếng Việt
 II. PHƯƠNG PHÁP
 III. KÊT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  1. Vốn từ vựng
  2. Hệ thống chủ đề, chủ điểm
 III. KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [Abstract]

저자정보

 • Đào Mục Đích TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Yangsoo Bae GS.TS. Trường Đại học Ngoại ngữ Busan.

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 6,600원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.