earticle

논문검색

SUY NGHĨ VỀ VIỆC DẠY HỌC TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BUSAN

원문정보

The Interactive Method in Teaching Vietnamese at Busan University of Foreign Studies (BUFS)

Trần Trọng Nghĩa

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Interactive communication is an important concept in the flat world of the informatic era. Interactive teaching is a kind of method that aimed at training human resources who must have the knowledge, skills to supply the global labor market nowadays. Interactive Vietnamese teaching is built on the basis of twoway communication between learners - teachers and between the learners with the language learning environment. The interactive situations built towards simulation that required as close to reality as possible. This article presents some new perspectives on foreign language teaching methods and suggestions apply to active teaching Vietnamese as a foreign language to students at Busan University of Foreign Studies, South Korea.

기타언어

Giao tiếp tương tác (interactive communication) là một khái niệm quan trọng, ra đời trong thời đại thông tin và thế giới phẳng1 như hiện nay. Dạy học tương tác (interactive teaching) nhằm hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng, đáp ứng cho thị trường lao động mang tính toàn cầu hiện nay. Dạy tiếng Việt theo quan điểm tương tác được xây dựng trên cơ sở trao đổi thông tin hai chiều giữa người dạy với người học và giữa người học với môi trường ngôn ngữ. Các tình huống tương tác được xây dựng theo hướng mô phỏng sao cho càng gần với thực tế càng tốt. Bài viết này trình bày một số quan điểm mới về phương pháp dạy ngoại ngữ và đề xuất áp dụng vào hoạt động dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc.

목차

[Tóm tắt]
 I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC
  1. Dạy học theo quan điểm tương tác là gì?
  2. Tháp học tập của Edgar Dale
  3. Vai trò của giáo viên trong lớp học theo quan điểm tương tác
 III. DẠY TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂMTƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BUSAN (BUFS)
  1. Một số đặc thù của việc dạy tiếng Việt tại BUFS
  2. Những hoạt động nhằm tăng cường tính tương tác trong việc dạy tiếng Việt ở BUFS
  3. Những khó khăn và hướng khắc phục
 IV. KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [Abstract]

저자정보

 • Trần Trọng Nghĩa Tran Trong Nghia. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 4,900원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.