earticle

논문검색

NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ GIỮ GÌN ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH VIỆT

원문정보

Vietnamese countryside in the market economy and the reservation of traditional Vietnamesse ethisc and personality

Nguyễn Phượng

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Firstly, this article gives an overview of the reality of Vietnamese country life in the last decade of the 20th and some early years of the 21st century. Being different from what many people expect, Vietnamese countryside is an area where is negatively effected by the market economy in its toddler stage. The article continues to give evidences and the prediction about the fluctuation of the country life in the next years of the 21st century after Vietnam became a member of The World Trade Organization. Moreover, this article also examines the main characters of the economic weakness, the disadvantages as well as the sensitiveness of Vietnamese countryside when it integrates into the market economy. Now it is the time for Vietnamese countryside to fumblingly find the ways to solve a series of issues, such as the considerable weakness in competitive ability, the very low incomes of almost all of people in countryside, the weakness of the purchasing power and accumulative ability, the redundance of labour source, the inequality in the incomes between rural and urban areas. These lead to the social issues like unemployment and semi-unemployment. As a result, a range of other issues occurs such as the wave of immigration to urban areas and the labour export to foreign countries. However, almost all of these labour forces are unskilled and low effective. Their integration into urban area is quite difficult and they have to face the risks of social evils. The article also warns that the lagging behind and the inadequate of the characteristics development is the risks of unconditioned characters and the lawlessness. In conclusion, the article summaries the main ideas and gives some solution to the anxious facts mentioned.

기타언어

Bài viết trước hết đưa ra một cái nhìn tổng thể về thực trạng của nông thôn Việt Nam trong mười năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỉ XXI. Trái với kỳ vọng của nhiều người, nông thôn là khu vực chịu nhiều tác động tiêu cực của một nền kinh tế thị trường đang trong giai đoạn chập chững. Nội dung bài báo được triển khai bằng việc cung cấp các luận cứ và đưa ra những dự đoán về sự biến thiên của đối tượng này trong những năm tiếp theo của thế kỉ XXI, sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Bài viết cũng đi vào khảo sát các điểm cơ bản của tình trạng yếu kém về kinh tế, sự thiệt thòi và dễ tổn thương của nông thôn khi mở cửa bước vào nền kinh tế thị trường. Hiện tại, nông thôn Việt Nam đang loay hoay giải quyết hàng loạt các vấn đề như: khắc phục khả năng cạnh tranh còn quá yếu kém, thu nhập của phần lớn người dân ở nông thôn còn quá thấp, sức mua và khả năng tích lũy yếu, dư thừa lao động, bất bình đẳng giữa thu nhập nông thôn và thành thị ngày càng tăng. Hệ quả là các vấn đề xã hội nảy sinh như vấn đề thất nghiệp. Vấn đề này xuất phát từ ba nguyên nhân chủ yếu, cụ thể: thất nghiệp do môi trường kinh tế thấp, thất nghiệp vì thiếu kiến thức và trình độ để hội nhập và thất nghiệp từ sự bất bình đẳng về cơ hội. Tất yếu kéo theo từ nạn thất nghiệp là các vấn đề khác như: làn sóng nhập cư vào đô thị mưu sinh và đi lao động nước ngoài. Nhưng phần lớn lực lượng lao động này chỉ là lao động giản đơn và hiệu quả thấp. Sự hòa nhập của họ khá khó khăn nơi đô thị và đối mặt với các nguy cơ cám dỗ của tệ nạn xã hội. Khi đối mặt với những nghịch lý của mô hình phát triển, sự tụt hậu và thiếu hụt trong phát triển nhân cách là các nguy cơ trở lại với căn tính và nguy cơ dẫn tới tình trạng loạn cương. Phần kết luận của bài viết vừa gom lại các ý tưởng chính vừa đề xuất một số giải pháp nhằm thanh toán một phần thực trạng đáng quan ngại đã nêu.

목차

[Tóm tắt]
 I. MỞ ĐẦU
 II. Tổng quan hiện trạng nông thôn Việt Nam trongthập niên cuối thế kỉ XX và sau khi gia nhập WTO
 III. Các vấn đề xã hội nảy ninh
  1. Vấn đề thất nghiệp
  2. Làn sóng nhập cư vào đô thị mưu sinh và đi lao động nước ngoài
  3. Sự tụt hậu và nguy cơ trở lại với căn tính
 IV. Đạo đức xã hội và nhân cách con người ở nông thôn trước sức tác động của nền kinh tế thị trường
  1. Những nghịch lý của mô hình phát triển
  2. Sự thiếu hụt trong phát triển nhân cách
  3. Và nguy cơ dẫn tới tình trạng loạn cương
 V. KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [Abstract]

저자정보

 • Nguyễn Phượng Nguyen Phuong. Đại học Sư phạm Hà Nội

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 5,500원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.