earticle

논문검색

CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ MÔI TRƯỜNG – NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ NÓNG BỎNG CỦA VIỆT NAM

원문정보

HOT NEWS ON VIETNAM’S SOVEREIGNTY AND ENVIRONMENT

Phùng Ngọc Kiếm

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Nowadays, the topics about Vietnam that attract a lot of attention are concerning its territorial sovereignty and environmental issues. The most recent hot news is about Vietnam’s sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa archipelagos in the South China Sea. Vietnam is also facing many challenges in its natural and social environment. These issues are inter-related, when happening simultaneously, can become extremely complex that require great attention, persistence and effort from not only the country’s leadership and management team but also from the whole nation, each and every Vietnamese citizen to resolve and/or overcome.

기타언어

Trong thời điểm hiện nay, những vấn đề thời sự nóng bỏng của Việt Nam là vấn đề chủ quyền lãnh thổ và vấn đề môi trường. Nổi cộm hiện nay là vấn đề chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông. Việt Nam hiện cũng đang đối mặt với không ít thách thức về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Những vấn đề này luôn tác động qua lại, cộng hưởng với nhau, ngày càng đòi hỏi các cấp lãnh đạo, quản lý quốc gia, cũng như cả dân tộc, mỗi người dân Việt Nam phải ý thức và nỗ lực, bền bỉ hành động để cải thiện, khắc phục.

목차

[Tóm tắt]
 I. MỞ ĐẦU
 II. VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ
  1. Về ý nghĩa của ‘chủ quyền lãnh thổ’
  2. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam
 III. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
  1. Môi trường tự nhiên
  2. Môi trường xã hội
 IV. KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [Abstract]

저자정보

 • Phùng Ngọc Kiếm Phung Ngoc Kiem. Đại học Sư phạm Hà Nội

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 6,900원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.