earticle

논문검색

일반 논문

TAC PHAM <TRUYENKY MAN LUC> - TU DIEM NHIN VAN HOC SO SANH, BAN VE MOI QUAN HE GIUA TRUYEN THONG VA GIAO LUU, HOI NHAP VAN HOA

원문정보

Nguyen Huu Son

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

저자정보

 • Nguyen Huu Son Institute of Literature-Hanoi

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 5,100원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.