earticle

논문검색

한ㆍ베트남 국제학술회의 특집 논문

SO SANH HINH THUC TU SU VE NOI KHO CUA NGUOI PHU NU QUA <TRUYEN KIEU>(VIET NAM) VA <TRUYEN XUANHUONG>(HAN QUOC)

원문정보

Nguyen Ngoc Que

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

저자정보

 • Nguyen Ngoc Que Khoa Dong Phuong, Dai hoc Da Lat

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

  함께 이용한 논문

   ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

   • 6,600원

   0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.